Water- en omgevingsadvies

Regenwater opvangen en hergebruiken, wateroverlast aanpakken op uw bedrijfsterrein, meer biodiversiteit rond uw bedrijf, ... Met beperkte inspanningen bereikt u vaak al grote resultaten. In ons advies kijken wij naar mogelijke koppelkansen tussen oplossingen voor droogte en wateroverlast enerzijds en meer groen anderzijds.

Hemelwater bufferen en laten infiltreren

Water- & omgevingsadvies

Om te anticiperen op de klimaatverandering moeten we verregaande maatregelen nemen, maatregelen die afwijken van de traditionele paden en eisen. Dat geldt zeker ook voor alle watergerelateerde toepassingen. Het gaat meer dan ooit over hemelwater lokaal infiltreren, water lokaal hergebruiken, bufferen, groenaanleg,.. Aquaplus kan bedrijven begeleiden die de visie en ambitie hebben om hiermee aan de slag te gaan.

We hebben onze dienstverlening verfijnd om water nog meer aan bod te laten komen op private en industrie-/bedrijventerreinen.

Ons water- en omgevingsadvies omvat mogelijkheden op vlak van infiltratie, berging en hergebruik van water. Laat u door ons inspireren, oplossingen aanreiken en ondersteunen bij ontwerp en uitvoering.

Gaat u samen met ons aan de slag voor een klimaatrobuuste leefomgeving? Wij zoeken met u oplossingen voor:
- Wateroverlast
- Droogte
- Waterkwaliteit
- Hittestress
- Dalende biodiversiteit

Waterbalans voor een golfterrein

Aquaplus voerde voor een bekend golfterrein een haalbaarheidsstudie uit. Voor een 'green field' is een intensieve beregening noodzakelijk en dus is er een grote vraag aan water. Meestal wordt er gebruik gemaakt van grondwater terwijl er duurzamere alternatieven zijn. In zulke opdrachten zal er altijd gestart worden met een waterbalans. Hieruit bleek dat het golfterrein 70.000m³ water per jaar tekort kwam!

Welke waterstromen verliezen we via evapotranspiratie? Stroomt regenwater te snel af naar de openbare riolering? Kunnen we dakoppervlaktes beter benutten? Kunnen we een eigen waterzuivering ontwerpen op het terrein, welke technieken zijn hiervoor vereist?

Dit zijn slechts enkele onderzoeksvragen die we trachten te beantwoorden. We leveren een rapport ook altijd op met zowel OPEX als CAPEX budgetramingen. Daarnaast maken we uitvoerig gebruik van historische data en specifieke kennis die onze water- en omgevingsingenieurs over de regio hebben om zo onze studies te onderbouwen.

Zo kwam uit onze modellen naar voor dat de collectie en opslag van water afkomstig van daken en verharding potentieel 15.000m³/ jaar konden opleveren. Alsook door de huidige bufferwanden aan te passen kon een bijkomende besparing gerealiseerd worden.

Vervolgens bieden we ondersteuning in de project- en uitvoeringsfase.

Rioleringsadvies

Wenst u de wetgeving (bijvoorbeeld GSV- gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater) te laten aftoetsen door een specialist in riolerings- en hydraulisch advies?
Hulp nodig bij de dimensionering van uw rioolinfrastructuur?

Onze specialisten hebben kennis van en ervaring met afkoppelingen, hydraulische adviezen en water- en omgevingsadvies.

Vragen of opmerkingen? Wenst u ondersteuning binnen dit domein? Aarzel niet om ons te contacteren!