Technieken

Aquaplus doet elk type waterzuivering optimaal werken. We zetten een waaier aan technieken in, die enkele zaken gemeen hebben: ze zijn allemaal veilig, duurzaam, ecologisch verantwoord en economisch bewust. 

Technieken om industrieel afvalwater te zuiveren

Bufferen

Een correct gedimensioneerde en beheerde afvalwaterbuffertank vlakt hydraulische en vuilvrachtpieken af. Dat maakt een scherper ontwerp mogelijk voor de volgende zuiveringsstappen én het verlaagt de werkingskosten.
Lees meer

Septische putten en vetafscheiders

In een septische put bezinken of lossen vaste stoffen in het afvalwater op. Die stap vermijdt aanslibbing in de riolen en beperkt het risico op wateroverlast en geurhinder. In een septische tank worden geloosde stoffen omgezet in kleine deeltjes. Vetafscheiders werken volgens het principe van de zwaartekracht. Door het verschil in dichtheid met water en plantaardige of dierlijke vetten, zetten de zware bestanddelen zich af in de slibvangruimte op de bodem van de afscheider.
Lees meer

Voorfiltratie

Een goede voorfiltratie beschermt de volgende processtappen en toestellen van de waterzuivering. Voor elke toepassing kiezen we het meest geschikte type voorfiltratie. Dit gaat van zeer eenvoudige systemen zoals zeefkorven of boogzeven tot meer geautomatiseerde installaties met reinigingssystemen, bijvoorbeeld harkroosters, stepscreens of trommelzeven.
Lees meer

Dissolved Air Flotation (DAF)

Deze techniek dienst als voorbehandeling om vetten of zwevende stoffen in het bedrijfsafvalwater te verwijderen, of om het spuislib in te dikken. Voorafgaand aan de Dissolved Air Flotation (DAF) wordt coagulatie en flocculatie toegepast om grotere vlokken te vormen in de te behandelen stroom.
Lees meer

Actief slib

Waterzuivering met actief slib gebeurt door de biologische afbraak van organische waterverontreiniging. Voldoende hoog geconcentreerde bacteriën, aangepast aan het specifieke bedrijfsafvalwater, breken het afvalwater af. De afbraakprocessen gebeuren in het beluchtingsbekken door toediening van voldoende zuurstof via een beluchtingssysteem. Ook biologische stikstof- en fosforverwijdering zijn mogelijk met een aangepast ontwerp en aangepaste procesvoering.
Lees meer

Slib op drager, SAF / Biorotor

Door bacteriën te laten aangroeien als biofilm op een dragermateriaal, kunnen ze langer in het systeem gehouden worden. De zo ontstane biofilm zorgt voor de waterzuivering.
Lees meer

Anaërobe waterzuivering

Bij anaërobe zuivering wordt organisch materiaal in zuurstofloze omstandigheden door speciale groepen micro-organismen omgezet in biogas (vooral methaan en koolstofdioxide), bruikbaar voor elektriciteit- en warmteproductie. Dat biogas kan via een warmtekrachtkoppeling (WKK) in warmte en groene stroom omgezet worden. Ook is er een veel beperktere slibproductie in vergelijking met aërobe zuivering.
Lees meer

Membraanbioreactor (MBR)

In een membraanbioreactor (MBR) verloopt de scheiding tussen actief slib en gezuiverd water niet via een bezinkingsproces, maar via membraanfiltratie. Het laat toe hogere slibconcentraties aan te houden. Dat zorgt voor plaatsbesparing en het beter zuiveren van moeilijk afbreekbaar afvalwater.
Lees meer

Membraanfiltratie

Membraanscheiding wordt toegepast wanneer een meer verregaande verwijdering van zwevende deeltjes of opgeloste zouten vereist is, bijvoorbeeld bij de opwaardering van biologisch gezuiverd effluent tot proceswater. Een specifieke toepassing hiervan in combinatie met actiefslib is de membraanbioreactor (MBR)
Lees meer

Fysicochemie

Door het gebruik van chemicaliën klonteren kleinere afvaldeeltjes samen (coagulatie), waarna ze uitvlokken (flocculatie). Daarna kunnen ze via bezinking of flotatie DAF afgescheiden kunnen worden.
Lees meer

Zandfilter

In een continue zandfilter wordt biologisch gezuiverd afvalwater doorheen een filterbed geleid, dat bestaat uit zandkorrels. De zwevende deeltjes worden tegengehouden door het zand. Dat zand wordt met behulp van een airlift continu over een zandwasser gecirculeerd. Zo worden de uitgefilterde deeltjes verwijderd. Een compacter alternatief voor een zandfilter kan een discfilter zijn. Hierbij worden de deeltjes gefilterd via filterplaten die via rotatie en een sproeiysteem teruggespoeld kunnen worden.
Lees meer

Actief kool

Sommige verontreinigingen in industrieel afvalwater zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar en blijven in het biologisch gezuiverd effluent aanwezig. Via testen kunnen we voor uw bedrijfsafvalwater nagaan in welke mate de te verwijderen stoffen aan verschillende types actief kool adsorberen.
Lees meer

Nabezinking

Nabezinking is een cruciale stap in het waterzuiveringsproces. Zelfs al is het biologisch zuiveringsproces optimaal verlopen, een slechte bezinking kan de effluentkwaliteit volledig hypothekeren.
Lees meer

Slibindikking en slibontwatering

Het overtollig actief slib van de industriële waterzuiveringsinstallatie, ook wel spuislib genoemd, kan gedeeltelijk ingedikt worden door het in te dikken. Dit is noodzakelijk voor later transport. Dit gebeurt gravitair, mechanisch via een indiktafel, of via Dissolved Air Flotation (DAF). Slibontwateren doen we dan weer via verschillende technologieën: schroefpersen, centrifuges, zeefbandpersen of filterpersen. Beide technieken zorgen voor minder slibtransporten minder en dus een besparing in kosten.
Lees meer

Slib drogen

In een slibdrooginstallatie drogen we slib afkomstig van waterzuiveringsinstallaties. Het gedroogde slib kan daarna dienen als secundaire brandstof. Het Slib kan gedroogd worden met lokaal beschikbare restwarmte op lage temperatuur. Zo kan energie via gedroogd slib getransporteerd en gevaloriseerd worden op hoge temperatuur.
Lees meer

Luchtbehandeling

Bij de behandeling van bedrijfsafvalwater of bij slibverwerking kan geurhinder ontstaan. De concentratie van sommige stoffen zoals H2S of NH3 kan zo hoog oplopen dat ze levensbedreigend wordt.
Lees meer

Een beroep doen op Aquaplus?

Laat je gegevens na
Waterzuiveringsbekken