Nabezinking

Nabezinking is een cruciale stap in het waterzuiveringsproces. Zelfs al is het biologisch zuiveringsproces optimaal verlopen, een slechte bezinking kan de effluentkwaliteit volledig hypothekeren.

Kwaliteit van actief slib is bepalend

Vaak hebben nabezinkingsproblemen te maken met een verminderde bezinkingskwaliteit van het actief slib. Via een grondige microscopische analyse, kleuringstechnieken en DNA-analyses in ons geaccrediteerde labo kunnen de organismen die verantwoordelijk zijn voor de slechte bezinkingseigenschappen, opgespoord worden. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen getroffen worden.

Nabezinktank

De parameters

Een klassieke nabezinktank kan rond of rechthoekig ontworpen worden. Om plaats te besparen kan ook een lamellenbezinker gebruikt worden. Details in het ontwerp van de nabezinktank, zoals de instroomconstructie, zijn belangrijk om een goed resultaat te behalen.
Deze details kunnen geoptimaliseerd worden via Computational Fluid Dynamics-modellering. Met behulp van wiskundige modellen krijgen we zicht in hoe de stromingen lopen in tanks, om op die manier bepaalde processen (zoals bv. nabezinking) te optimaliseren.

Nood aan een analyse van slib of info over nabezinking?

Laat je gegevens na