Aquaplus internationaal

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Onze focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. We voeren opdrachten uit voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en China.

Aanpak internationale waterzuivering

waterzuivering onderzoek

Onze klanten

Aquaplus heeft de specifieke kennis voor dossieropbouw voor de Europese Unie. We werken geregeld samen met administraties of non-gouvernementele organisaties die de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur in specifieke regio’s ondersteunen.

Aquaplus kiest voor de uitbouw van duurzame relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een goede communicatie. In een aantal landen werkt Aquaplus samen met lokale agenten of bedrijven, die de plaatselijke markt kennen. Dat komt een snelle projectuitvoering die voldoet aan alle plaatselijke regels ten goede. We werken ook in onderaanneming voor grote spelers op de internationale markt. We voeren voor dan projectenstappen uit die specifieke kennis vragen, die bij deze bedrijven niet in huis ontwikkeld wordt.

Gezien de fysieke afstand met onze klanten, staat transparantie centraal. U weet op elk moment waar uw project staat ten opzichte van de gestelde timing en het voorziene budget.

Producten en diensten

Zoneringsplannen

Zoneringsplannen geven aan hoe de afvalwaterzuivering in zulke gebieden het best wordt georganiseerd en waar de zuivering het best individueel of collectief kan gebeuren.

Masterplanning

De logische volgende stap na de opmaak van de zoneringsplannen is een bepaling van de prioriteiten in de investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur. De tool voor masterplanning berekent de beste volgorde van projectuitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met ecologische, economische, technische en sociale karakteristieken.

Het uiteindelijke masterplan levert per zuiveringsgebied een overzicht van alle noodzakelijke zuiveringsprojecten om de vereiste zuiveringsgraad te bereiken tegen de laagst mogelijke kost.

Your company (Aquafin) has been a key contributor to our work. You have made eminent experts available for us.

Michaela Di Bucci, Taskforce Turkish Cypriot Community, European Commissio

Rioolstelsels en Hydroplan

Riolen vormen de aders van de stedelijke afvalwatercyclus en vertegenwoordigen een ondergronds kapitaal. Doordat ze onzichtbaar zijn en een relatief lange levensduur hebben, krijgen ze vaak te weinig aandacht. Met als gevolg rioolbreuken of overstromingen, die een serieuze financiële, sociaal-economische en ecologische impact kunnen hebben. Om dat te vermijden zijn er verschillende preventieve maatregelen mogelijk, zoals ruimingswerken, rioolinspectie en rioolrenovatie.

Moederbedrijf Aquafin heeft een risico-gebaseerde methodologie ontwikkeld, Hydroplan genaamd, waardoor asset managers risico-analyse kunnen meenemen in in het beheer van hun infrastructuur. Met behulp van de Hydroplan methodologie kunnen investeringen precies worden uitgevoerd waar het nodig is, om te streven naar een evenwicht tussen preventieve en curatieve maatregelen. Op termijn vermindert de financiële impact, maar ook de hinder voor de omwonenden.

Instrument voor beslissingsondersteuning - Hades ®

Hades is een beslissingsondersteunend softwareprogramma dat modelleringen van de levenscyclus van een rioolstelsel uitvoert met Monte Carlo simulaties. Het programma geeft een beeld van alle kosten die kunnen voortvloeien uit risicosituaties en definieert en kwantificeert preventieve maatregelen. Dat maakt het mogelijk om verschillende operationele aanpakken naast elkaar te leggen en voor elke riool het beste onderhoud te bepalen in functie van retourperiode en kwaliteit. Dit programma legt ook het benodigde onderhoudsbudget op lange termijn vast en bepaalt waar en wanneer riolen moeten worden geïnspecteerd of gerenoveerd.

Trainings en opleidingen

Dankzij de ervaring van Aquafin op het gebied van planning, ontwerp, R&D, bouw, exploitatie en onderhoud van zuiveringsinstallaties voor rioolwater, kan Aquaplus opleidingen op maat bieden voor alle aspecten die met het beheer of het onderhoud van een installatie te maken hebben.

We have really appreciated the capacity building exchange. We work very hard now to improve in the areas that you have identified to be lacking.

Botshabelo Jason Koolopile, Network superintendent Francistown
Afrikaanse jongen wast handen onder kraan