Anaërobie / UASB

Bij anaërobe zuivering wordt organisch materiaal in zuurstofloze omstandigheden door speciale groepen micro-organismen omgezet in biogas (vooral methaan en koolstofdioxide), bruikbaar voor elektriciteit- en warmteproductie. Dat biogas kan via een warmtekrachtkoppeling (WKK) in warmte en groene stroom omgezet worden. Ook is er een veel beperktere slibproductie in vergelijking met aërobe zuivering.

Anaërobie / UASB

Componenten

De anaërobe zuivering kan bestaan uit een voorverzuringsreactor, een anaërobe reactor (volledig gemengd, UASB) , gasopslag, een WKK, en warmtewisselaars.

Optimaliseren van anaërobe afbraakprocessen

Moederbedrijf Aquafin testte al uitvoerig voorbehandelingstechnologieën die leiden tot een verbeterde afbraak en biogasproductie, of tot minder schuimproductie en een betere ontwaterbaarheid van het slib, namelijk ultrasoonbehandeling en elektroporatie. 

Meer weten over Anaërobe zuivering?

Laat je gegevens na