Actief slib

Waterzuivering met actief slib gebeurt door de biologische afbraak van organische waterverontreiniging. Voldoende hoog geconcentreerde bacteriën, aangepast aan het specifieke bedrijfsafvalwater, breken het afvalwater af. De afbraakprocessen gebeuren in het beluchtingsbekken door toediening van voldoende zuurstof via een beluchtingssysteem. Ook biologische stikstof- en fosforverwijdering zijn mogelijk met een aangepast ontwerp en aangepaste procesvoering.

Constante concentratie van actief slib

Na de biologische zuivering worden de vlokken met bacteriën afgescheiden van het gezuiverde water via bezinking of filtratie. Het grootste deel van de bezonken en gefiltreerde actief slibvlokken gaan terug naar het beluchtingsbekken . De hoeveelheid bacteriën groeit continu aan. Om de actief slibconcentratie constant te houden in het beluchtingsbekken moet het overschot aan slib uit het systeem verwijderd worden (spuislib).

Actiefslibsysteem, de toepassingen

We voeren actief slibsystemen in verschillende vormen uit:

  • Conventioneel via een gescheiden beluchtingsbekken en nabezinktank.
  • Een oxidatiesloot, ofwel een specifieke vorm van beluchtingsbekken met continue rondstuwing van actief slib.
  • Een Sequence Batching Reactor (SBR), waarbij beluchting en bezinking in éénzelfde bekken gebeuren. De processen vinden plaats door verschillende cycli te programmeren: de vulfase, mengfase(n), beluchtingsfase(n), bezinkingsfase en ten slotte de decantatiefase.
  • Een membraanbioreactor, waarbij de scheiding tussen actief slib en gezuiverd water niet verloopt via bezinking maar via een membraanscheiding.

Labotests door Aquaplus

Laat uw afvalwater door ons testen om na te gaan in welke mate het biologisch behandelbaar is. Op basis daarvan maken we een gepast voorstel op voor een nieuwe waterzuivering of een uitbreiding van de bestaande waterzuivering. Ook met acute problemen in een biologische waterzuiveringsproces kan u bij ons terecht.

Ons geaccrediteerde labo kan een uitgebreid assortiment aan microscopische analyses uitvoeren om de gezondheid van het actiefslib op te volgen.

Expertise nodig over actief slib?

Laat je gegevens na